Orgány asociácie

Orgány asociácie

 • Valné zhromaždenie
 • Predsedníctvo
 • Štatutárny orgán
 • Dozorná rada

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Asociácie a tvoria ho riadni členovia, je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na zhromaždení

Predsedníctvo je výkonný, operatívny orgán, ktorý zabezpečuje realizáciu cieľov Asociácie a plnenia uznesení Valného zhromaždenia, rozhoduje o prijatí riadneho člena, organizačne pripravuje zasadnutia Valného zhromaždenia

Štatutárny orgánom asociácie je predseda, ktorý koná v jej mene. Zastupuje ho podpredseda.

Dozorná rada kontroluje dodržiavanie Stanov jej orgánmi, hospodárenie s finančnými prostriedkami a s iným majetkom Asociácie.

 • Predsedníctvo:
 • PaedDr. Mgr.art. Július Klein - predseda, štatutárny orgán 
 • Mgr. Peter Himič, PhD. - podpredseda
 • Mgr.art. József Czajlik - člen predsedníctva ( riaditeľ Divadlo Thália Színház Košice)

 • Dozorná rada:
 • Mgr. Lucia Potokárová - ( riaditeľka, Štátna filharmónia Košice) 
 • MgA. Karel Hampl -  ( riaditeľ, Štátny komorný orchester Žilina)
 • Mgr. Pavol Hrehorčák - ( riaditeľ, Bábkové divadlo Košice )