Orgány asociácie

Orgány asociácie

 • Valné zhromaždenie
 • Predsedníctvo
 • Štatutárny orgán
 • Dozorná rada

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Asociácie a tvoria ho riadni členovia, je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na zhromaždení

Predsedníctvo je výkonný, operatívny orgán, ktorý zabezpečuje realizáciu cieľov Asociácie a plnenia uznesení Valného zhromaždenia, rozhoduje o prijatí riadneho člena, organizačne pripravuje zasadnutia Valného zhromaždenia

Štatutárny orgánom asociácie je predseda, ktorý koná v jej mene. Zastupuje ho podpredseda.

Dozorná rada kontroluje dodržiavanie Stanov jej orgánmi, hospodárenie s finančnými prostriedkami a s iným majetkom Asociácie.

 • Predsedníctvo:
 • Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. - predseda, štatutárny organ ( riaditeľ, Divadlo Andreja Bagara v Nitre)
 • Mgr. Lucia Potokárová - podpredseda ( riaditeľka, Štátna filharmónia Košice)
 • PaedDr. Mgr. art. Július Klein - člen predsedníctva  

 • Dozorná rada:
 • Mgr. art. Zuzana Hekel ( riaditeľka /toho času na materskej dovolenke/, Divadlo Jána Palárika v Trnave)
 • Mgr. art. József Czajlik - ( riaditeľ Divadlo Thália Színház Košice)
 • Mgr. Ján Hanzo - ( riaditeľ, Divadlo Jonáša Záborského)


Volajte.:  xxx xxx 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!